હોમગાર્ડ ભારતી 2023માં 114 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે

White Line

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માં નોકરીનું સ્થાન ગાંધીનગર રહેશે

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માં વય મર્યાદા 18 વર્ષથી મહત્તમ 50 વર્ષ

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માં પસંદગી પ્રક્રિયા શારીરિક કસોટી અને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10-નવેમ્બર-2023 છે

Credit : google

તમે હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માટે https://homeguards.gujarat.gov.in/ પર અરજી કરી શકો છો.

White Line

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023માં ઉમેદવારોએ 10મું પાસ કરેલ હોવું જરૂરી છે.

Credit : google

હોમગાર્ડ ભારતી 2023 માટેની અરજીઓ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન લેવામાં આવી રહી છે

White Line

Credit : google

BMC Gujarat Recruitment 2023 | BMC ગુજરાત ભરતી 2023, આંગણવાડી કાર્યકર્તા અને સહાયક