સંસ્થા : ગુજરાત સરકારનું સ્ત્રી અને બાળ વિકાસ વિભાગ

White Line

Credit : google

પોસ્ટ : આંગણવાડી કામગાર, સહાયક અને સુપરવાઇઝર

Credit : google

સુરત અર્બન 159 જગ્યાઓ

Credit : google

આંગણવાડી સહાયક: આંગણવાડી સહાયકની પોસ્ટ માટેની ઓછીમાં ઓછી શૈક્ષણિક યોગ્યતા 8મી પાસ છે. ઉંમર મર્યાદા 18 થી 35 વર્ષ છે.

Credit : google

આંગણવાડી સુપરવાઇઝર: આંગણવાડી સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટેની ઓછીમાં ઓછી શૈક્ષણિક યોગ્યતા 12મી પાસ છે. ઉંમર મર્યાદા 21 થી 40 વર્ષ છે.

Credit : google

– આંગણવાડી કામગાર: 10મી પાસ – આંગણવાડી સહાયક: 8મી પાસ – આંગણવાડી સુપરવાઇઝર: 12મી પાસ

White Line

Credit : google

એપ્લિકેશન પ્રોસેસ 8 Nov, 2023 પર શરૂ થશે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-Nov-2023 છે.

Credit : google

ભરતી ડોક્યુમેન્ટ – અરજીપત્ર – શિક્ષણસંબંધી યોગ્યતાનો પ્રમાણપત્ર – ઉંમરનો પ્રમાણપત્ર – જાતિ પ્રમાણપત્ર  – વાસવાસોનો પ્રમાણપત્ર – તાજેતરની ફોટો

White Line

Credit : google

(હવે અરજી કરો) Gujarat Anganwadi Recruitment 2023 | ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023